TRUONG CHINH HIGH SCHOOL
♥️♥️♥️ bạn phải đăng ký trước khi đăng nhập ♥️♥️♥️
♥️♥️♥️ hãy là một thành viên của forum,hãy giúp forum phát triển bạn nhé!!!! thanks !!!! ♥️♥️♥️ 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7

Go down 
Tác giảThông điệp
ut_nj

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : i7.photobucket.com/.../a_pretty_pear/1cc0.jpg

Tổng số bài gửi : 11
coins : 680532
Thanks : 0
Join date : 27/09/2009
Age : 25
Đến từ : TrC high school

Bài gửiTiêu đề: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7   Sun Oct 04, 2009 2:30 pm


PHAÂN COÂNG

NOÄI DUNGTHÙY DUNG

I. CHAØO CÔØ :

Sau ñaây kính môøi coâ chuû
nhieäm cuøng toaøn theå caùc baïn ñöùng leân laøm leã chaøo côø.


Moät phuùt chænh trang y
phuïc.


Taát caû chuù yù… Nghieâm.
Höôùng veà côø nöôùc, côø Ñoaøn, di aûnh Baùc.


Chaøo côø, chaøo! Quoác ca.
Ñoaøn ca.


Moät phuùt maëc nieäm ñeå
töôûng nhôù ñeán chuû tòch Hoà Chí Minh – vò cha giaø kính yeâu cuûa daân
toäc, vaø nhöõng anh huøng ñaõ hy sinh vì ñoäc laäp töï do cuûa Toå quoác.
Phuùt maëc nieäm baét ñaàu.
Thoâi.

Kính môøi coâ chuû nhieäm
cuøng toaøn theå caùc baïn ngoài xuoáng.


THÙY DUNG

II. TUYEÂN BOÁ LYÙ DO :

Kính thöa ñaïi hoäi!

Nhaèm xaây döïng chöông trình
hoaït ñoäng cho naêm hoïc 2009-2010, ñoàng thôøi baàu choïn moät ban chaáp
haønh chi Ñoaøn naêng ñoäng tích cöïc trong caùc phong traøo, phaùt huy söùc
maïnh cuûa taäp theå, giuùp hoaït ñoäng Ñoaøn cuûa lôùp ngaøy moät phaùt
trieån… Vì nhöõng nguyeân nhaân treân, lôùp 11B7 tieán haønh toå chöùc ñaïi
hoäi thaønh laäp chi Ñoaøn. Ñoù laø lyù do cuûa ñaïi hoäi ngaøy hoâm nay.
THÙY DUNGIII. GIÔÙI THIEÄU
ÑAÏI BIEÅU :


Kính thöa ñaïi hoäi!

Ñeán tham döï ñaïi hoäi ngaøy
hoâm nay, chuùng toâi vinh döï ñöôïc ñoùn tieáp vaø xin traân troïng giôùi
thieäu:


Veà phía
lôùp, coù söï hieän dieän cuûa coâ:


Bạch Thị Thu Hương làgiáo viên chuû nhieäm lôùp 11B7

Vaø toaøn theå caùc baïn Ñoaøn
vieân laø ñaïi bieåu chính thöùc veà döï ñaïi hoäi ngaøy hoâm nay.


THÙY DUNG

IV.BÁO CÁO
TÌNH HÌNH ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI:
.

Kính thöa ñaïi hoäi!

Trong phieân hoïp truø bò
ngaøy 21/9/2009 ñaõ
bẩu ra ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm có:

1) Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiền
2) Đồng chí: Nguyễn Thị Túy Vân
Sau ñaây xin môøi Ban Thaåm Tra Tö Caùch đại biểu leân baùo caùo keát quaû thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu.

TÚY VÂN

BAN THAÅM TRA TÖ CAÙCH ĐẠI BIỂU BÁO CÁO:

Kính thöa ñaïi hoäi!
Thay maët Ban Thaåm Tra Tö Caùch Ñoaøn Vieân, toâi xin ñöôïc
thoâng qua baùo caùo keát quaû kieåm tra tö caùch Ñoaøn vieân tham döï ñaïi
hoäi ngaøy hoâm nay nhö sau:

- Soá löôïng Ñoaøn vieân ñöôïc trieäu taäp: 17
- Soá löôïng Ñoaøn vieân coùmaët: 17
- Soá Ñoaøn vieân nam: 04
- Soá Ñoaøn vieân nöõ: 13

- Độ tuổi trung bình: 16

- Ñoaøn vieân coù tuoåi ñôøi cao nhaát:

Họ tên: Tô Ngọc Minh Ánh , sinh ngày
10/10/1993


- Ñoaøn vieân coù tuoåi ñôøi thaáp nhaát:

Họ tên: Huỳnh Lê Mỹ Phụng, sinh ngaøy 20/12/1993

- Ñoaøn vieân coù tuoåi Ñoaøn cao nhaát:

Họ tên: Tô Ngọc Minh Ánh , sinh ngày
10/10/1993


- Ñoaøn vieân coù tuoåi Ñoaøn thaáp nhaát:

Họ tên: Đỗ Ngọc Kiên, sinh ngày
18/12/1993
Họ tên: Đỗ Ngọc Kiên,
sinh ngày 18/12/1993


Nhö vaäy, keát quaû treân cho
thaáy soá löôïng Ñoaøn vieân trieäu taäp vaø tö caùch Ñoaøn vieân tham döï
ñaïi hoäi ñaûm baûo ñuùng theo ñieàu leä Ñoaøn. Thay maët Ban Thaåm Tra Tö
Caùch Ñoaøn Vieân toâi xin tuyeân boá ñaïi hoäi thaønh laäp chi Ñoaøn 11B7
coù giaù trò ngay töø baây giôø.


THANH HUYỀN

IV. . PHAÀN LAØM VIEÄC CUÛA ÑOAØN CHUÛ TÒCH :

1)
ĐOÀN CHỦ TỊCH GIỚI THIỆU ĐOÀN
THƯ KÝ:


Kính thưa
Đại hội!


Trong phiên họp trù bị ngày
21/9/2009 đã tiến hành giới thiệu và bầu ra đoàn thư ký cho Đại hội. Sau đây, xin
thay mặt cho đoàn chủ tịch, tôi xin giới thiệu đoàn thư ký gồm có :


1.Đồng chí: Phạm Công Đoàn

2.Đồng chí: Huỳnh Lê Mỹ Phụng

Kính mời đoàn thư ký lên làm
việc


THANH HUYỀN

2) KHAI MAÏC
ÑAÏI HOÄI :


Tieáp theo, xin môøi ñoàng chí
Nguyễn Phạm Yến Nhi thay maët Ñoaøn Chuû Tòch
leân ñoïc lôøi khai maïc ñaïi hoäi. Xin kính môøi ñoàng chí.


YẾN NHI

Kính thöa ñaïi hoäi!

Sau moät thôøi gian
chuaån bò, lôùp 11B7 ñaõ tieán haønh phieân hoïp truø bò vaøo ngaøy
21/09/2009. Hoâm nay, thay maët Ñoaøn Chuû Tòch toâi xin ñöôïc tuyeân boá
chính thöùc khai maïc ñaïi hoäi thaønh laäp chi Ñoaøn cuûa lôùp 11B7 nhieäm
kyø 2009-2010.


Tiếp theo xin mời đ/c Lê Thị Nam Phươnglên thông qua chương trình Đại hội. Xin kính mời đ/c

NAM PHƯƠNG

3) THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Kính Thưa đại hội!

Sau đây thay mặt cho đoàn chủ
tịch, tôi xin thông qua chương trình đại hội


1. Chào cờ – Quốc ca – Đoàn ca.
2. Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu tham dự.
3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đoàn viên dự đại hội.
4. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tich giới thiệu thư ký đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo tổng kết nhiêm kỳ trước.
7. Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo văn kiên.
8. Đại diện đoàn cấp trên phát biểu.
9. Đại hội thảo luận dự thảo văn kiện.
10. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện.
11. BCH tuyên bố mãn nhiễm kì.
12. Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên BCH mới.
13. Đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự dự kiến BCH mới.
14. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.
15. Biểu quyết thông qua danh sách và số lượng ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.
16. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, BCH mới ra mắt, nhận nhiệm vuh.
17. Bầu đại biểu dự đại hội đoàn trường.
18. Thông qua nghị quyết đại hội.
19. Chào cờ bế mạc.
Sau đây xin mời đ/c Lê Thị Thanh Huyền - P.BT Chi đoàn nhiêm kỳ 2008-2009 lên thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động đoàn phong trào thanh niên nhiêm kỳ 2008-2009
Xinkính mời đ/cTHANH HUYỀN

4) ĐỌC BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG:

Kính thưa đại hôi!

Thay mặt BCH Chi đoàn lớp 11B7 nhiệm kỳ 2008-2009, tôi xin được thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2008-2009.
Ÿ Tham gia hầu như đầy đủ các hoạt động- phong trào thanh niên và đạt giải như:
- tháng 9, tháng an toàn giao thông: làm băng rôn.
- Tết trung thu: thi làm lồng đèn và đạt giải nhất.
- 20/11 ngày nha giáo VN: thi văn nghệ, làm thiệp, làm báo tường, đăng kí tiết học tốt.
- Quyên góp ủng hộ “ vì đồng bào lũ lụt”,
“giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vui tết trung thu”.

- Tham gia hoạt động ngoại khóa ở Cần Giờ.
- 8/3 ngày quốc tế phụ nữ: thi nấu ăn.
Ÿ Những hoạt động chưa tham gia:
- chưa tham gia các hoạt động hội thao trong ngày 20/11
- 1 số bạn không tham gia hoạt động ngoại khóa ở Cần Giờ.
- Chưa thể tham dự trại xuân.
Sau đây mời đ/c Yến Nhi thay mặt BCH chi đoàn lớp nhiệm kỳ 2008-2009 lên trình bày phương hướng hoạt động-phong trào học sinh năm học 2009-2010.

Xin kính mời đ/c.
YẾN NHI5)
ĐỌC PHƯƠNG HỨỚNG HOẠT ĐỘNG:

Kính thöa ñaïi hoäi!
Thay maët Ñoaøn Chuû Tòch toâi
xin ñöôïc thoâng qua phöông höôùng hoaït ñoäng Ñoaøn vaø phong traøo hoïc
sinh thanh nieân naêm hoïc 2009-2010.


a) Coâng taùc giaùo duïc:
Noäi dung:
- Naâng cao nhaän thöùc
trong Ñoaøn vieân – hoïc sinh veà vai troø cuûa mình trong coâng nghieäp
hoùa-hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø hình thaønh yù thöùc traùch nhieäm cuûa
tuoåi treû ñoái vôùi lôïi ích vaø söï phaùt trieån coäng ñoàng

- Hoïc taäp tìm hieåu truyeàn
thoáng lòch söû, truyeàn thoáng ñaáu tranh cuûa daân toäc, quaù trình xaây
döïng vaø baûo veä Toå quoác, lòch söû nhaø tröôøng… cho Ñoaøn vieân – hoïc
sinh.

- Tìm hieåu veà truyeàn thoáng Ñoaøn hoäi, truyeàn thoáng ñeàn ôn ñaùp nghóa, toân sö troïng ñaïo…
- Giaùo duïc yù thöùc coâng daân, yù thöùc cuûa ngöôøi Ñoaøn vieân thanh nieân trong thôøi ñaïi môùi , naâng cao yù thöùc chaáp haønh luaät phaùp nhaèm giuùp Ñoaøn vieân thanh
nieân nhaän thöùc roõ traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa ngöôøi coâng daân soáng
vaø laøm vieäc theo phaùp luaät.

- Xaây döïng loái soáng ñeïp, laønh maïnh, coù vaên hoùa trong thanh nieân vaø moâi tröôøng xanh – saïch – ñeïp trong lôùp hoïc, nhaø tröôøng.
Bieän phaùp thöïc hieän:
- Tham gia caùc dieãn ñaøn vaø
phong traøo do Ñoaøn tröôøng phaùt ñoäng nhö “Nghe thanh nieân noùi-noùi thanh nieân nghe”, “Göông ngöôøi toát vieäc toát”

- Tham gia caùc buoåi daõ ngoaïi keát hôïp vôùi “Haønh trình ñeán vôùi baûo taøng – ñòa chæ ñoû – di tích lòch söû” do lôùp vaø tröôøng toå chöùc.
- Tham gia caùc cuoäc thi tìm hieåu veà caùc nhaân vaät lòch söû nhö: ñoàng chí Tröôøng Chinh, anh Lyù Töï Troïng, lòch söû nhaø tröôøng…
- Hoïc taäp toát moân lòch söû ñeå thaáu hieåu quaù trình hình thaønh vaø ñaáu tranh cuûa daân toäc.
- Phaùt ñoäng phong traøo hoïc vaø haùt caùc ca khuùc caùch maïng, nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng, daân ca ñeå giaùo duïc loøng yeâu nöôùc vaø yù thöùc töï haøo daân toäc.
- Tham gia caùc hoaït ñoäng kæ nieäm ngaøy hoïc sinh – sinh vieân 09/01, ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26/03…
- Taäp trung toå chöùc tuyeân truyeàn giaùo duïc luaät giao thoâng ñöôøng boä, luaät phoøng choáng ma tuùy, luaät moâi tröôøng vaø luaät nghóa vuï quaân söï baèng nhieàu hình thöùc phong phuù vaø ña daïng thu huùt ñöôïc söï tham gia höôûng öùng cuûa taát caû
Ñoaøn vieân thanh nieân.

- Naâng cao yù thöùc phoøng choáng toäi phaïm, ma tuùy trong hoïc ñöôøng, giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp.
- Nhaéc vaø kieåm tra thöôøng xuyeân vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng.
- Tham gia thi “Ñoá vui”, “Thieát keá baùo töôøng”, hoäi thi vaên ngheä, hoäi thao… do
Ñoaøn tröôøng phaùt ñoäng vaø toå chöùc nhaân ngaøy nhaø giaùo VN 20/11, Teát
aâm lòch, thaønh laäp Ñoaøn 26/03…


b) Các chương trình hoạt động:

- Tham gia, phaùt ñoäng phong traøo “Ñoâi baïn cuøng tieán” trong hoïc
taäp, giaùo duïc tinh thaàn kính thaày – yeâu baïn.

- Xaây döïng “Chi Ñoaøn vöõng maïnh” vaø taäp theå “Hoïc taäp reøn luyeän vì ngaøy mai laäp nghieäp giöõ nöôùc”.
- Tuyeân döông nhöõng baïn ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp, trong caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên ngheä, TDTT, caùn boä Ñoaøn xuaát saéc, Ñoaøn vieân öu tuù…
- Vaän ñoäng Ñoaøn vieân – hoïc sinh ñoïc saùch ôû thö vieän.
- Giaùo duïc Ñoaøn vieân – hoïc sinh trung thöïc trong thi cöû.
- Tuyeân truyeàn vaän ñoäng Ñoaøn vieân – hoïc sinh khoâng ñi xe gaén maùy phaân khoái lôùn ñeán tröôøng.
- Xaây döïng chi Ñoaøn maïnh caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng Ñoaøn vieân
- Naâng cao chaát löôïng sinh hoaït taïi chi Ñoaøn.
Treân ñaây laø nhöõng döï thaûo “Phöông höôùng hoaït ñoäng coâng taùc ñoaøn vaø phong traøo hoïc sinh” nhieäm kyø: 2007-2008 cuûa lôùp 12C1. Raát mong ñöôïc söï quan taâm ñoùng goùp yù kieán cuûa coâ chuû nhieäm vaø caùc baïn.THANH HUYỀN

Kính thưa đại hội!

Trong đại hội trù bị các đại biểu đã thảo
luận và đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng
hoạt động đoàn. Sau đay xin mời bạn Phạm Công Đoàn thay mặt đoàn thư
ký đọc bản tổng hợp các ý kiến của đại biểu đã đóng góp cho
đại hội. Xin mời bạn.


CÔNG ĐOÀN

Kính thưa đại hội!

Thay mặt đoàn thư ký tôi xin được trình bày
biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu cho bản báo cáo
và phương hướng hoạt động Đoàn năm học 2009-2010.


Về bản báo cáo: có 0 ý kiến

Về phương hướng: có 0 ý kiến

YẾN NHI

Xin cám ơn bạn.

Chúng tôi
xin mời các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến cho đại hội


6) BIỂU
QUYẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:


Như vậy
không có ý kiến đóng góp nào nữa. Vậy xin đại hội biểu quyết
thông qua bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm học
2009-2010.


- đại biểu nào đồng ý với bản báo cáo tổng
kết và phương hướng hướng hoạt động năm học 2008-2009 xin biểu quyết
bằng cách giơ tay.


- Đại biểu nào không đồng ý xin biểu quyết
bằng cách giơ tay


- Đại biểu nào có ý kiến khác xin biểu quyết
bằng cách giơ tay


- Như vậy, toàn thể đại hội đã thống nhất
thông qua bản báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đoàn năm
học 2009-2010.


Xin cám ơn đại hội.7)
BCH NHIEÄM KỲ 2008-2009 TUYÊN BỐ MÃN NHIỆM
KỲ:


Kính thưa đại hội!
Qua 1 năm hoạt động các anh chị trong BCH chi đoàn lớp đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đóng góp cho phong trào đoàn của đoàn viên và thanh niên trong lớp. Sau đây xin mời các bạn trong BCH chi đoàn lớp nhiêm kỳ 2008-2009 lên tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

THANH HUYỀNBẢN KIỂM ĐIỂM VÀ TUYÊN BỐ MÃN NHIỆM KỲ:

a)
Ưu điểm:

-
Thành viên trong BCH chi đoàn làm việc nhiệt
tình


-
Tạo đc mối quan hệ gắn bó và giúp đỡ nhau
trong BCH chi đoàn


b)
Khuyết điểm


- BCH chi đoàn chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các đoàn
viên – thanh niên


- Một số phong trào đề ra không được
thực hiện


- Công tác thông tin đến các ĐV-TN còn
cập rập thời gian sát ngày thực hiện phong trào


- Vai trò chủ động của từng thành viên
trong BCH chưa được điều tay


- Chưa có tính sáng tạo trong công
việc.


- ĐV còn ít quan tâm đến công tác
đoàn, số lượng đoàn viên nòng cốt chưa nhiều


Trên đây là những ưu điểm và
khuyết điểm mà chúng tôi đã rút ra được trong quá trình hoạt động Đoàn nhiệm
kỳ vừa qua. Chúng tôi mong rằng những kinh nghiệm trên sẽ giúp phần nào cho
BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2007-2008 hoạt động tốt hơn, đáp ứng được lòng mong
mỏi cua thầy cô và tất cả các Đoàn viên, thanh niên trường THPT Trường Chinh.


Chúng
tôi xin chân thành cảm ơn
NAM PHƯƠNGTIÊU CHUẨN BCH:

Kính thưa đại hội!

Để bầu chọn ra 1 BCH Chi đoàn lớp
chủ động tích cực, phát huy đc sức mạnh tập thể, sau đây tôi xin
thông qua yêu cầu, tiêu chuẩn BCH:


-
Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có lập trường
chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất
nuocws do Đảng Cộng Sản VN khởi xướng và lãnh đạo.


-
Có đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ
luật, đoàn kết nội bộ, có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ
hội, không cá nhân chủ nghĩa, có tinh thần đấu tranh với các hoạt
động tiêu cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn
viên. Có sức khỏe tốt.


-
Có kết quả học tập từ khá trở lên.

-
Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công
việc.


-
Là đoàn viên xuất sắc, đoàn viên ưu tú.

Chúng tôi xin mời các đại biểu
cho ý kiến về dự kiến yêu cầu, tiêu chuẩn BCH nhiệm kỳ 2009-2010
trên.


………………………………………………….

Nếu không có ý kiến nào thì xin
đại hội biểu quyết thông qua.


-
Đại biểu nào đồng ý với tiêu chuẩn trên xin
biểu quyết bàng cách giơ tay


( Đoàn
thư ký đếm và công bố kết quả )


-
Đại biểu nào không đồng ý xin biểu quyết
bàng cách giơ tay.


( Đoàn
thư ký đếm và công bố kết quả )


- Đại biểu nào có ý kiến khác xin
biểu quyết bàng cách giơ tay.


( Đoàn thư ký đếm và công bố kết quả )

Như vậy, toàn thể đại hội đã
thống nhất thông qua tiêu chuẩn BCH chi đoàn lớp nhiêm kì 2009-2010.


Xin cám ơn đại hội

Sau đây xin mời đ/c Lê Thị Thanh
Huyền lên giới thiệu nhân sự dự kiến BCH mới. Xin mời đ/c.
THANH HUYỀN9) GIÔÙI THIEÄU
NHAÂN SÖÏ BCH CHI ÑOAØN NHIEÄM KYØ 2007-2008:


Kính thöa ñaïi hoäi!

Trong ñaïi hoäi truø bò,
chuùng ta ñaõ thoâng qua danh saùch ñeà cöû caùc öùng cöû vieân BCH chi
đoàn nhieäm kyø 2009-2010. Khi đọc tên
bạn nào xong thì mời các bạn bước lên phía trước để ra mắt đại
hội.


Ÿ Phạm
Công Đoàn


Ÿ Nguyễn
Ngọc Hiền


Ÿ Lê Thị
Thanh Huyền


Ÿ Võ Hoài
Phong


Ÿ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Cám ơn các bạn. Mời các bạn về chỗ.

Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua cơ cấu
BCH chi đoàn lớp nhiệm kỳ 2009-2010: số lượng BCH chi đoàn lớp là 3
bạn


Như vậy với danh sách unwgs cử viên trên, có
đ/c nào giới thiệu hoặc tự ứng cứ vào danh sách ứng cử viên BCH
đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2010 không?


Như vậy không có thêm đ/c nào được giới thiệu
hoặc tự unwgs cử vào danh sách ứng cử viên BCH đoàn trường nhiệm
kỳ 2009-2010. Danh sách ứng cử viên vào BCH chi đoàn gồm các đ/c sau:


Ÿ Phạm
Công Đoàn


Ÿ Nguyễn
Ngọc Hiền


Ÿ Lê Thị
Thanh Huyền


Ÿ Võ Hoài
Phong


Ÿ Nguyễn
Thị Thanh Thảo

Sau đẫyin đại hội biểu quyết danh sách ứng cử viên vào BCH
chi đoàn lớp nhiệm kỳ 2009-2010.


-
Đại biểu nào đồng ý với danh sách ứng cử viên vào BCH Đoàn
trường nhiệm kỳ 2009-2010 gồm các đ/c có tên nêu trên, xin biểu quyết
bàng cách giơ tay


( Đoàn
thư ký đếm)


-
Đại biểu nào không đồng ý xin biểu quyết
bàng cách giơ tay.


( Đoàn
thư ký đếm)


- Đại biểu nào có ý kiến khác xin
biểu quyết bàng cách giơ tay.


( Đoàn
thư ký đếm)


Cám ơn các đ/c, như vậy đại hội
đã nhất trí đòng ý với danh sách unwgr cử viên vào BCH chi đoàn
lớp nhiệm kỳ 2009-2010 gồm các đ/c có tên nêu trên.


YẾN NHI

10) TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

Kính thưa đại hội!

Trong đại hội trù bị chúng ta đã
nhất trí đề bân bầu cử gồm:
· Huỳnh Kim Tiên : làm
trưởng ban bầu cử


· Nguyễn
Hoàng Anh: thành viên


Xin đại hội biểu quyết thông qua
danh sách và số lượng ban bầu cử.


-
Đại biểu nào đồng ý với danh sách và số
lượng bạn bầu cử trên xin biểu quyết bàng cách giơ tay


( Đoàn
thư ký đếm và công bố kết quả )


-
Đại biểu nào không đồng ý xin biểu quyết
bàng cách giơ tay.


( Đoàn
thư ký đếm và công bố kết quả )


- Đại biểu nào có ý kiến khác xin
biểu quyết bàng cách giơ tay.


( Đoàn thư ký đếm và công bố kết quả )

Như vậy đại hội nhất trí 100%
danh sách ban bầu cử.


Sau đây xin mời ban bầu cử lên
làm việc.
KIM TIÊN

Kính thưa đại hội!

Thay maët Ban Baàu Cöû, toâi
xin ñöôïc thoâng qua theå leä baàu cöû.


Cuõng nhö toaøn ñaïi hoäi ñaõ
thoâng qua, BCH chi Ñoaøn 12C1 nhieäm kyø 2007-2008 goàm coù 3 ñoàng chí. Nhö
vaäy chuùng ta seõ tieán haønh baàu choïn 3 ñoàng chí trong toång soá 5 ñoàng
chí coù teân trong danh saùch öùng cöû vieân vaøo BCH chi Ñoaøn 12C1. Chuùng
ta seõ baàu choïn nhöõng ñoàng chí maø mình tín nhieäm vaø gaïch teân nhöõng
ñoàng chí maø mình khoâng tín nhieäm.


· Phieáu hôïp leä: Laø phieáu do Ban Baàu Cöû phaùt ra. Phieáu gaïch
choàng leân caû teân vaø hoï ngöôøi khoâng tín nhieäm. (Löu yù: gaïch toái thieåu laø 1 ñoàng chí, toái ña laø 3
ñoàng chí)


· Phieáu khoâng hôïp leä: Laø phieáu gaïch toaøn boä danh saùch.
Phieáu gaïch döôùi hoaëc treân hoï teân ngöôøi mình khoâng tín nhieäm. Phieáu
gaïch khoâng heát hoï teân ngöôøi mình khoâng tín nhieäm. Phieáu duøng kí
hieäu khaùc. Phieáu ghi teân ngoaøi danh saùch. Phieáu traéng (khoâng gaïch
teân ñoàng chí naøo)


Sau ñaây xin môøi baïn Hoàng Anh leân coâng khai thuøng phieáu.

Mời các bạn
trong ban bầu cử phát phiếu cho đại biểu.


Xin
mời các đại biểu lên bỏ phiếu vào thùng
NAM PHƯƠNG

……………………………

YẾN NHI

Kính
thưa đại hội!


Trong
khi chờ ban bầu cử kiểm phiếu, xin mời cô cùng toàn thể các bạn
giải lao và thưởng thức những tiết mục văn nghệ do các bạn trong
lớp biểu diễn.


……………………………………………………………………………………………………………………………………..Mời các
bạn tập trung trở lại. Sau đây xin mời ban bầu cử tiếp tục làm
việc.
KIM TIÊN

Kính
thưa đại hội!


Thay
mặt ban bầu cử tôi xin thông qua biên bản kiểm phiếu.


BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU

ÑAÏI HOÄI THAØNH LAÄP CHI ÑOAØN 12C1

Ngaøy 28 thaùng 09 naêm 2009******- Caên cöù vaøo nguyeân taéc toå chöùc theo ñieàu leä ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH
- Caên cöù vaøo yeâu caàu cuûa phong traøo Ñoaøn trong naêm hoïc
- Caên cöù vaøo cô caáu nhaân söï BCH môùi trong naêm hoïc
Ban Baàu Cöû chuùng toâi goàm:

1. Huỳnh KimTiên
2. Nguyễn Hoàng Anh


Sau khi ñaõ coâng boá nguyeân taéc baàu cöû vaø truùng cöû , tieán haønh baàu cöû BCH chi
Ñoaøn nhieäm kyø 2007-2008, keát quaû nhö sau:


- Soá phieáu phaùt ra: 40 phieáu

- Soá phieáu thu vaøo: 40phieáu

- Soá phieáu hôïp leä: 40 phieáu

- Soá phieáu khoâng hôïp leä: 0 phieáu

- Soá phieáu ñöôïc phaân boá nhö sau:

1. Phạm Công Đoàn 20/40 phieáu chieám50%

2. Nguyễn Ngọc Hiền 23/40 phieáu chieám57,5%

3. Lê Thị Thanh Huyền 17/40 phieáu chieám42,5%

4. Võ Hoài Phong 17/40phieáu chieám42,5%

5. Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/40 phieáu chieám 52,5%

Nhö vaäy theo nguyeân taéc baàu cöû cuûa ñieàu leä Ñoaøn, caùc
ñoàng chí coù teân sau ñaây ñaõ truùng cöû vaøo BCH chi Ñoaøn 12C1 nhieäm kyø
2007-2008:


1. Nguyễn Ngọc Hiền 23/40 phieáu chieám 57,5%

2. NguyễnThị Thanh Thảo 21/40 phieáu chieám 52,5%

3. Phạm Công Đoàn 20/40 phieáu chieám 50%Thay maët BCH chi Ñoaøn 11B7
nhieäm kyø 2009-2010, chuùng toâi xin höùa seõ luoân coá gaéng hoaøn thaønh
coâng taùc ñöôïc giao, ñöa hoaït ñoäng Ñoaøn cuûa chi Ñoaøn ngaøy moät ñi
leân vaø phaán ñaáu trôû thaønh chi Ñoaøn vöõng maïnh cuûa Ñoaøn tröôøng.
THANH HUYỀN11) ĐẠI DIỆN ĐOÀN
CẤP TRÊN PHÁT BIỂU:


Kính thưa đại hội!

Sau đây xin kính mời cô Bạch Thị Thu Hương là GVCN lớp lên có đôi lời phát biểu ý kiến cho đại hội. Xin trân trọng kính mời.

( đại biểu lên phát biểu ý kiến )

Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của cô.THANH HUYỀN12) BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG:

Kính thưa đại hội !

Nhằm nắm bắt kịp thời và chỉ đạo đúng đắn các hoạt động cho phong trào lớp, hôm nay đại hội chúng ta bầu ra đại biểu dự đại hội đoàn trường nhiệm kì 2009-2010. Số lượng: 3ĐV/1 lớp. Chúng tôi đề nghị là 3 bạn trong BCH vừa trúng cử sẽ tham gia đại hội đoàn trường. Chúng tôi xin ý kiến đại hội.

- Đại biểu nào đồng ý với danh sách và số lượng trên xin biểu quyết bàng cách giơ tay

( Đoàn thư ký đếm và công bố kết quả )
- Đại biểu nào không đồng ý xin biểu quyết bàng cách giơ tay.

( Đoàn thư ký đếm và công bố kết quả )

- Đại biểu nào có ý kiến khác xin biểu quyết bàng cách giơ tay.

( Đoàn thư ký đếm và công bố kết quả )

Như vậy đại hội nhất trí 100% danh sách đại biểu tham gia đại hội đoàn trường.

Xin cám ơn đại hội.NAM PHƯƠNG13) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Kính thưa đại hội! Bây giờ xin
mời đ/c Uến Nhi đại diện đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết của đại hội.


Xin kính mời đ/c.

YẾN NHI

Em xin kính mời quý đại biểu, cô CN cùng toàn thể các bạn đứng lên để thông qua nghị quyết đạihội.

NGHÒ QUYEÁT

ÑAÏI HOÄI CHI
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ut_nj

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : i7.photobucket.com/.../a_pretty_pear/1cc0.jpg

Tổng số bài gửi : 11
coins : 680532
Thanks : 0
Join date : 27/09/2009
Age : 25
Đến từ : TrC high school

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7   Sun Oct 04, 2009 2:39 pm

hichic, sao chỉnh hoài hem đc, còn thiếu khúc đuôi nữa
mong pà kon thông cảm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miss HuongTổng số bài gửi : 62
coins : 684016
Thanks : 11
Join date : 12/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7   Thu Oct 08, 2009 10:28 pm

bay gio cac ban trong BCH len ke hoach cu the nhung viec selam , chu day chi moi la duong loi chung thoi . cac ban se lam gi , muc tieu phan dau dat duoc trong nam hoc nay la gi?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miss HuongTổng số bài gửi : 62
coins : 684016
Thanks : 11
Join date : 12/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7   Thu Oct 08, 2009 10:30 pm

noi dung va su chuan bi cho dai hoi kha tot, day du , nhung khi tien hanh thi khong giong la dai hoi , giong nhu la mot party
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7   

Về Đầu Trang Go down
 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HCM CHI ĐOÀN LỚP 11B7
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TRUONG CHINH HIGH SCHOOL :: học tập-kiến thức-
Chuyển đến