TRUONG CHINH HIGH SCHOOL
♥️♥️♥️ bạn phải đăng ký trước khi đăng nhập ♥️♥️♥️
♥️♥️♥️ hãy là một thành viên của forum,hãy giúp forum phát triển bạn nhé!!!! thanks !!!! ♥️♥️♥️ 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Những vấn đề chung!

Go down 
Tác giảThông điệp
kubo_hotboy_b7

avatar

Tổng số bài gửi : 55
coins : 682624
Thanks : 3
Join date : 18/09/2009
Age : 25
Đến từ : zỊt nƠm mY ... =.=!

Bài gửiTiêu đề: Những vấn đề chung!   Mon Sep 28, 2009 3:08 pm

Phần Một
Giới Thiệu Chương Trình Môn Tiếng Anh Lớp 11
(Chương Trình Chuẩn)
1.Vò trí
Tieáng Anh vôùi tö caùch laø Ngoaïi ngöõ, laø moân vaên hoùa cô baûn, baét buoäc trong chöông trình giaùo duïc phoå thoâng, laø boä phaän khoâng theå thieáu cuûa hoïc vaán phoå thoâng.
Moân tieáng anh ôû tröôøng phoå thoâng cung caáp cho hoïc sinh moät coâng cuï giao tieáp môùi ñeå tieáp thu nhöõng tri thöùc khoa hoïc, kó thuaät tieân tieán, tìm hieåu caùc neàn vaên hoùa ña daïng vaø phong fuù treân theá giôùi,deã daøng hoäi nhaäp vôùi coäng ñoàng quoác teá.
Moân âTieáng Anh ôû tröôøng phoå thoâng goùp faàn phaùt trieån tö duy (tröôùc heát laø tö duy ngoân ngöõ) vaø hoã trôï cho vieäc daïy hoc tieáng vieät.vôùi ñaëc tröng rieâng,moân tieáng anh goùp faàn ñoåi môùi föông faùp daïy hoïc,loàng gheùp vaø chuyeån taûi noäi dung cuûa nhieàu moân hoïc khaùc ôû tröôøng foå thoâng.
Cuøng vôùi caùc moân hoïc vaø hoaït ñoäng giaùo duïc khaùc,moân tieáng anh goùp faàn hình thaønh vaø faùt trieån nhaân caùch cuûa hoïc sinh,giuùp cho vieäc thöïc hòeân muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän ôû tröôøng foå thoâng.
Chöông trình tieáng anh ôû trung hoïc foå thoâng coùa 2 nhaùnh chöông trình; chöông trình chuaån ñöôïc söû duïng cho ñoái töôïng hoïc sinh ban khoa hoc töï nhieân(khtn) vaø ban cô baûn:chöông trình naâng cao ñöôïc duøng cho ñoái töôïng hoïc sinh ban khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên(khxh & nv)
2.muïc tieâu
1)muïc tieâu chung

Daïy vaø hoïc moân tieáng anh ôû trung hoïc phoå thoâng nhaèm giuùp hoïc sinh:
Söû duïng tieáng anh nhö moät coâng cuï giao tieáp ôû möùc ñoä cô baûn döôùi caùc daïng nghe,noùi,ñoïc,vieát.
Coù kieán thöùc cô baûn,töông ñoái heä thoáng vaø hoaøn chænh veà tieáng anh, phuø hôïp vôùi trình ñoä,ñaëc ñieåm taâm lí löùa tuoåi.
Coù hieåu bieát khaùi quaùt veà ñaát nöôùc,con ngöôøi vaø neàn vaên hoùa cuûa moät soá nöôùc noùi tieáng anh ,töø ñoù coù tình caûm vaø thaùi ñoä toát ñeïp ñoái vôùi ñaát nöùôc,con ngöôøi,neàn vaên hoùa vaø ngoân ngöõ cuûa caùc nöôùc noùi tieáng anh; bieát töï haøo,yeâu quyù vaø toân troïng neàn vaên hoùa vaø ngoân ngöõû cuûa daân toäc mình.
2).muïc tieâu cuï theå
Heát lôùp 11, hoïc sinh coù khaû naêng söû duïng nhöõng kieán thöùc tieáng anh ñaõ hoïc ñeå:
Nghe:°Nghe hieåu ñöôïc noäi dung chính vaø noäi dung chi tieát caùc ñoaïn ñoäc thoaïi or hoäi thoaïi coù ñoä daøi khoaûng 150-180 töø trong faïm vi caùc noäi dung chuû ñieåm ñaõ hoïc trong chöông trình.
°Hieåu ñöôïc caùc vaên baûn ôû toác ñoä töông ñoái gaàn töï nhieân.
Noùi:°hoûi-ñaùp,trình baøy veà noäi dung lieân wan ñeán caùc chuû ñieåm coù trong chöông trình.
°Thöïc hieän moät soá chöùc naêng giao tieáp cô baûn:baøy toû söï haøi long vaø khoâng haøi long,taùn thaønh vaø faûn ñoái,faân bieät söï kieän thöïc teá vaø yù kieán caù nhaân,…
Ñoïc:°Ñoïc hieåu ñöôïc noäi dung chính vaø noäi dung chi tieát caùc vaên baûn vôùi ñoä daøi khoaûng 240-270 töø xoay wanh caùc chuû ñieåm coù trong chöông trình.
°Faùt trieån kó naêng töø vöïng:söû duïng töø ñieån,ngöõ caûnh ,töø ñoàng nghóa töø traùi nghóa.
°Nhaän bieát ñöôïc caùc thaønh toá ngöõ faùp,lieân keát vaên baûn.
Vieát:°Vieát theo maãu vaø/or coù gôïi yù ñoaïn vaên coù ñoä daøi khoaûng 120-130 töø veà noäi dung lieân wan ñeán caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc or ñeå fuïc vuï caùc nhu caàu giao tieáp caù nhaân vaø xaõ giao ñôn giaûn.

4 Quan ñieåm vaø ñònh höôùng daïy –hoïc cô baûn
1.quan ñieåm xaây döïng vaø faùt trieån chöông trình
°Chöông trình moân tieáng anh ôû trung hoïc phoå thoâng ñöôïc xaây döïng chuû ñieåm ,laëp laïi coù môû roäng töø lôùp 10 ñeán lôùp 12,vôùi nhöõng ñònh höôùng cô baûn sau:
°Kó naêng giao tieáp laø muïc tieâu cuûa waù trình daïy hoïc; kieán thöùc ngoân ngöõ laø phöông tieän ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån caùc kó naêng giao tieáp.
Hoïc sinh laø chuû ñeà tích cöïc,chuû ñoäng ,saùng taïo cuûa waù trình daïy hoïc.giaùo vieân laø ngöôøi toå chöùc,höôùng daãn waù trình daïy hoïc.
°Noäi dung daïy hoïc ñöôïc löïa choïn theo heä thoáng chuû ñieåm,vöøa ñaûm baûo tính giao tieáp cao,vöøa ñaûm baûo tính giao tieáp cao,vöøa tính ñaûm baûo tính cô baûn,chính xaùc vaø hieän ñaïi cuûa ngoân ngöõ.
°Chöông trình laø cô sôû bieân soaïn saùch giaùo khoa,waûn lí waù trình daïy vaø hoïc,kieåm tra kieán thöùc ngoân ngöõ,kó naêng giao tieáp,ñaùnh giaù keát waû hoïc taäp vaø chaát löôïng giaûng daïy.
2.ñònh höôùng vieát saùch giaùo khoa
Vieäc löïa choïn vaø saép xeáp chuû ñieåm ,khaû naêng giao tieáp ,kieán thöùc ngoân ngöõ,heä thoáng baøi hoïc,baøi taäp vaø hoaït ñoäng giao tieáp döïa treân nhöõng nguyeân taéc sau:
°Ngöõ caûnh hoùa caùc noäi dung ngoân ngöõ thoâng wa caùc tình huoáng giao tieáp thích hôïp,saùt vôùi thöïc teá;
°Ñaûm baûo tính ñích thöïc cuûa ngöõ lieäu vaø tính öùng duïng cao trong giao tieáp;
°Ñaûm baûo söï foái hôïp giöõa caùc kó naêng giao tieáp,giöõa kó naêng giao tieáp vôùi kieán thöùc ngoân ngöõ;
°Ñaûm baûo taàn soá söû duïng cao vaø laëp laïi coù môû roäng theo hình thöùc voøng troøn ñoàng taâm;
°Ñaûm baûo söï keát hôïp haøi hoøa giaõ­ keânh hình,keânh chöõ vaø keânh aâm thanh;
°Ñaûm baûo fuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm taâm sinh lí löùa tuoåi,trình ñoä hieåu bieát ,nhu caàu vaø sôû thích cuûa hoïc sinh;
°Ñaûm baûo tính vöøa söùc,tính haáp daãn vaø bao goàm nhöõng yeáu toá thou thaùch naêng löïc cuûa hoïc sinh.
3.ñònh höôùng veà föông faùp daïy hoïc
Ñeå hình thaønh vaø faùt trieån caùc kó naêng nghe,noùi ,ñoïc,vieát thoâng wa taäp luyeän caùc kieán thöùc ngoân ngöõ nhö ngöõ aâm,töø vöïng,ngöõ faùp,can waùn trieät caùc föông faùp daïy hoïc cô baûn nhö:
°Giaùo vieân toå chöùc vaø höôùng daãn hoïc sinh tham gia tích cöïc vaøo waù trình hoïc taäp thoâng wa caùc hoaït ñoäng caù nhaân,theo caëp vaø nhoùm.giaùo vieân can keát hôïp haøi hoøa caùc föông faùp vaø kó thuaät daïy hoïc,söû duïng hieïu waû caùc thieát bò,ñoà duøng daïy hoïc .
°Hoïc sinh laø chuû ñeà cuûa hoïc taäp.hoïc sinh tham gia hoaït ñoäng giao tieáp tích cöïc,chuû ñoäng ,saùng taïo vaø vôùi tinh thaàn hôïp taùc cao.hoïc sinh can luyeän taäp thöïc haønh giao tieáp moät caùch coù yù thöùc trong hoaït ñoäng hoïc taäp treân lôùp vaø töï hoïc.
4.ñònh höôùng veà kieåm tra,ñaùnh giaù keát waû hoïc taäp
Keát waû hoïc taäp of hoïc sinh can thöïc hieän wa 2 föông thöùc kieåm tra: thöôûng xuyeân vaø ñònh kì.
Noäi dung kieåm tra can baùm saùt caùc noäi dung chöông trình,saùch giaùo khoa vaø chuaån kieán thöùc,kó naêng.
Caùc hình thöùc kieåm tra can ña daïng,bao goàm kieåm tra mieäng,kieåm tra 15 fuùt,kieåm tra 1 tieát,kieåm tra hoïc kì vaø kieåm tr a heát name.
Ñaùnh giaù hoïc taäp of hoïc sinh faûi thöïc hieän wa caû boán kó naêng(nghe noùi ñoïc vieát) vaø kieán thöùc ngoân ngöõ (ngöõ aâm töø vöïng ngöõ faùp) theo tæ leä:nghe 20%,ñoïc 20%,noùi 20%,vieát 20% vaø kieán thöùc ngoân ngöõ 20%.
5.vaän duïng chöông trình cho caùc vuøng mieàn khaùc nhau
Chöông trình moân tieáng anh lôùp 11 ñöôïc thöïc hieän baét buoäc trong taát caû caùc tröôøng trung hoïc foå thoâng treân toaøn quoác.tuøy theo ñieàu kieän cuûa töøng vuøng,mieàn khaùc nhau,chöông trình tieáng anh coù theå ñöôïc ñieàu chænh theo höôùng daãn cuûa boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo


Được sửa bởi kubo_hotboy_b7 ngày Thu Oct 01, 2009 5:38 pm; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://kenh14.vn
miss HuongTổng số bài gửi : 62
coins : 684016
Thanks : 11
Join date : 12/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Tue Sep 29, 2009 10:36 am

hic hic sao doc bay gio?!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kesaudoi_no2

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : traubo

Tổng số bài gửi : 10
coins : 680100
Thanks : 0
Join date : 29/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Tue Sep 29, 2009 6:29 pm

cô thách đố em đấy ak` confused toàn tiếng khó đọc confused
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pé voi vui vẻ

avatar

Tổng số bài gửi : 26
coins : 732559
Thanks : 0
Join date : 10/01/2009
Age : 25
Đến từ : Viet Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Thu Oct 01, 2009 6:16 pm

Razz hok đọc được cm điên lun hoan hô Po cố gắng phát huy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
p3h3o_kut3

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : Heo

Tổng số bài gửi : 67
coins : 681755
Thanks : 0
Join date : 22/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Thu Oct 01, 2009 6:22 pm

ban nao` poss baj` zay.........nhjn` zo^ la` mun' le con mat ruj`.....p3 h30 da~ 4 mat ruj` ban con lam` chu~ mau` xanh nua~ ......da~ choj ma` chư~ nho~ nua~ chu.....nan ghê................doc baj` nay` xong thay 10 ong mat troj` lun.........hjxhjx
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pe_hot_mit

avatar

Tổng số bài gửi : 28
coins : 683276
Thanks : 0
Join date : 14/09/2009
Age : 25
Đến từ : việt nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Sat Oct 03, 2009 2:15 pm

nhìn mà lù kon méc ra lun...Po kiu bạn Dung~ zô chinh~ sữa lại size chữ y nhaz Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Noo Lê Văn Thịnh

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : Đại Bàng

Tổng số bài gửi : 13
coins : 679121
Thanks : 0
Join date : 04/10/2009
Age : 26
Đến từ : Real Marid (Spain)

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Sun Oct 04, 2009 7:39 pm

Cô giáo dạy anh văn có khác .Ghi toàn tiếng Spain hko Razz
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
miss HuongTổng số bài gửi : 62
coins : 684016
Thanks : 11
Join date : 12/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Mon Oct 05, 2009 4:52 pm

hic hic oan cho co qua, tac gia la nguoi khac ma
co cung doc coduoc dau .
tac gia va admin oi
sua lai cho moi nguoi doc chu .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ut_nj

avatar

[b]Thú nuôi [b]Thú nuôi : i7.photobucket.com/.../a_pretty_pear/1cc0.jpg

Tổng số bài gửi : 11
coins : 680532
Thanks : 0
Join date : 27/09/2009
Age : 25
Đến từ : TrC high school

Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   Mon Oct 05, 2009 8:49 pm

hahaha, cái này bị lỗi giống Hiền nèh, chia pùn cùng po nha ( chắc cũng cực khổ lắm mới đc zị !!! )
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Những vấn đề chung!   

Về Đầu Trang Go down
 
Những vấn đề chung!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TRUONG CHINH HIGH SCHOOL :: học tập-kiến thức-
Chuyển đến